Privacyreglement

 Praktijk Oefentherapie Cesar M. Klein Obbink

Inleiding

Het is belangrijk dat de privacy van patiënten goed is geborgdDit privacyreglement beschrijft hoe de Praktijk Oefentherapie Cesar M. Klein Obbink omgaat met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt daarmee terecht bij Margreet Klein Obbink. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk: 0655832754.

Artikel 1          Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens de gegevens die betrekking hebben op een persoon

 

Praktijk

 

Praktijk Oefentherapie Cesar M. Klein Obbink, verwerkingsverantwoordelijke

 

Patiënt

 

een patiënt van de praktijk

Verwerking een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2          Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk, die betrekking hebben op patiëntenzorg.

Artikel 3          Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

(i)          het verlenen van oefentherapeutische zorg;

(ii)         het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij patiënt of zorgverzekeraar;

(iii)        ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

(iv)        (wetenschappelijk) onderzoek.

 Artikel 4         De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen, worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend oefentherapeut heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend oefentherapeut en anderen, die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag, hebben toegang tot de gegevens, voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Er zullen daarbij niet meer gegevens worden verwerkt dan nodig is. Ook worden gegevens, daar waar mogelijk, gepseudonimiseerd of geanonimiseerd, zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of ten behoeve van ons kwaliteitsbeleid, wordt u hierover geïnformeerd. Indien u het er niet mee eens bent dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar. Uw gegevens zullen dan niet meegenomen worden. In beide gevallen zullen niet meer gegevens verwerkt worden dan nodig is. Ook worden uw gegevens gepseudonimiseerd en/of geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen.
 4. Zorgverzekeraars, met wie de praktijk een overeenkomst heeft, controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5          Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

–     naam

–     adres/contactgegevens

–     geboortedatum

–     BSN nummer

–     medische gegevens

–     naam huisarts/andere zorgverleners

–     gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

–     gegevens die nodig zijn voor de oefentherapeutische verslaglegging

Artikel 6          Rechten

 1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. U wordt daarover in algemene zin geïnformeerd door middel van dit privacyreglement. Uw behandelend oefentherapeut informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang van de behandeling. In principe wordt bij DTO (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie) en aan het einde van de behandeling aan de huisarts verslag gedaan.
 2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Uw behandelaar neemt een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur “in handen” gegeven, waarbij u gevraagd wordt u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Bij eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zullen deze zo snel als mogelijk worden aangepast.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen, kunt u daartoe een verzoek indienen. U wordt gevraagd dit verzoek schriftelijk te doen en, indien het om medische gegevens gaat, zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend oefentherapeut beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt dat gemotiveerd.
 5. U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. U wordt verzocht deze verklaring aan uw behandelend oefentherapeut te overhandigen zodat deze aan uw dossier kan worden toegevoegd.
 6. Bij het uitoefenen van rechten, als beschreven in dit artikel, geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar, dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar, dan worden de rechten door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;
 • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld, dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7          Bewaartermijn

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld, worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8          Geheimhouding

De Praktijk Oefentherapie Cesar M. Klein Obbink gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat gegevens niet aan derden worden verstrekt, behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook wordt een geheimhoudingsverplichting opgelegd aan eventuele medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van de activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

–     u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;

–     het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;

–     er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of

–     wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9          Informatiebeveiliging

Alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn, worden genomen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer: het gebruik van beveiligde verbindingen. De praktijk oefentherapie Cesar heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met o.a. de beheerder van de website, Pharmeon. Dit is voor de verslaglegging gedaan met Fairware en Scala Solutions B.V. Door middel van DUO (2-way) Authenticatie zijn de gegevens extra beveiligd.

Artikel 11        Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. U wordt in dat geval via de website www.oefentherapeutpurmerend.nl geïnformeerd.

Artikel 12        Klachten

Hoewel de Praktijk Oefentherapie Cesar M. Klein Obbink al het nodige doet om uw privacy te borgen, kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft, kunt u dit bespreken met uw behandelaar. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Margreet Klein Obbink, praktijkhouder. Adres: Medisch Centrum De Gors; Lisdoddestraat 30E 1441NN Purmerend. Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.